top of page
KEYFORCE AS 
TJENESTEAVTALE (MSA) 

Denne avtalen er gyldig fra 01.12.2019 

1. Avtalens omfang 

Avtalen regulerer Kundens tilgang og rett til å bruke Keyforce programvare. 

Keyforce beholder alle rettigheter til alle elementer som Tjenesten består av. Kunden tildeles ingen lisens eller bruksrett utover det som er uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Avtalen innebærer at Kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte, slik det er definert under punkt 4 av denne Avtalen. 

Denne Avtalen gjelder fra datoen den ble akseptert. Aksept anses å finne sted når Kunden inngår avtale om å betale for abonnement på Tjenesten ved å signere Skjema for første bestilling og Databehandleravtale. 

 

2. Definisjoner 

“Abonnementsavgift” er hele beløpet du belastes for å bruke Tjenesten i henhold til ditt Fakturaintervall. 

“Avtaledato” er datoen du signerer “Skjema for første bestilling”. Kunden er fra denne datoen en kunde, og vi vil aktivere Tjenesten uten ugrunnet opphold. 

“Avtaleperiode” er den gjeldende avtaleperioden. Dette betyr at den første Avtaleperioden er på 12 måneder, før den endres til å samsvare med Fakturaintervallet du er i. 

“Bruker” er navnet på lisensen som tilordnes en enkelt bruker for et bestemt funksjonssett. 

“Firmalisens” er navnet på tjenester med et sett av funksjoner tilgjengelig per installasjon / firma 

“Fakturaintervall” er betalingsperioden som er spesifisert i Skjema for første bestilling eller når avtalen endres, skriftlig på et senere tidspunkt. Fakturaintervall kan være årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig. 

“Kundeopplysninger” skal I denne Avtalen betyr all informasjon som Kunden lagrer på Keyforces eller Keyforces underleverandørers servere. 

“Skjema for første bestilling” brukes til å beskrive dokumentene (inkludert informasjon om antall Brukere, Fakturaintervall, priser, Databehandleravtale osv.) som skal signeres når man bestiller Tjenesten. 

“Tjenesten” betyr Keyforce Programvare - en programvare som er bestilt av Kunden via Skjema for første bestilling.

 

“Tjeneste” ekskluderer innhold og Tredjepartstjenester. 

“Tredjepartstjenester” betyr produkter, tjenester, funksjonalitet eller innhold levert av Tredjeparts tjenesteleverandører. Tredjeparts tjenester er ikke regulert av denne Avtalen, men krever en separat avtale mellom Kunden og Tredjeparts tjenesteleverandør. 

3. Kundes ansvar 

3.1 Begrenset tilgang til bruk av Tjenesten 

Retten til bruk av Tjenesten er til enhver tid begrenset til det antall Brukere som Kunden abonnerer og betaler for. 

Hvis Brukeren har behov for å utvide Avtalen slik at den dekker flere brukere, skal abonnementet for flere Brukere bestilles fra Keyforce i samsvar med prosedyrene i punkt 10. 

Abonnementer i henhold til denne Avtalen er begrenset til Kundens ansatte og konsulenter, som i henhold til avtalen med Kunden utfører tjenester for Kunden. Kunden skal kreve at brukerne forplikter seg til å overholde disse vilkårene og betingelsene som følger av denne Avtalen. Kunden skal ikke gi andre personer eller virksomheter direkte eller indirekte tilgang til eller til bruk av Tjenesten eller dokumentasjonen, på andre måter enn det som uttrykkelig følger av denne Avtalen. 

Kunden kan bare bruke Tjenesten til Kundens interne formål. Kunden har ikke rett til å foreta databehandling på vegne av en tredjepart ved bruk av Tjenesten. Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i henhold til gjeldende lover og regler, tillatelser, begrensninger og kravene i denne Avtalen. 

Kunden er ansvarlig for alle opplysninger, alt materiale og informasjon som Kunden eller dennes Brukere behandler ved hjelp av Tjenesten. Kunden må ikke bruke Tjenesten til å sende ulovlig søppelpost eller annet ulovlig materiale. Kunden må ikke lagre, behandle eller sende materiale som inneholder programvarevirus og lignende skadelig programkode, skript, filer eller programmer.  

Kunden må ikke prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilknyttede nettverk eller systemer. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ikke å påvirke eller forstyrre sikkerheten, integriteten eller ytelsen til Tjenesten eller dataene den inneholder. 

En høyhastighetsinternettilkobling kreves for riktig overføring av Tjenestene. Kunden er ansvarlig for nettverkstilkoblingen som knytter kundens nettverk til Tjenesten, inkludert «nettleser»-programvare som støttes av Keyforce. Slik infrastruktur skal støtte HTTP over Transport Layer Security (TLS). Keyforce påtar seg ikke ansvar for påliteligheten eller ytelsesevnen til noen av koblingene som beskrevet i dette punktet. 

I tilfelle brudd på disse vilkårene har Keyforce rett til å si opp Avtalen og stenge Kundens tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning. Slike tiltak fra Keyforce sin side fritar ikke Kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende Avtaleperioden. 

3.2 Tredjepartstjenester 

Kunden kan integrere Tredjepartstjenester (Programmer) med Tjenesten. Eventuelle kjøp eller utvikling av Kunden av slike Programmer, og enhver utveksling av opplysninger mellom Kunden og tredjepart, er et forhold mellom Kunden og den aktuelle Tredjepartsleverandøren. Keyforce gir ikke garanti eller support for Tredjepartstjenester, uansett om de er «sertifisert» av Keyforce, med mindre annet eksplisitt er angitt i Ordreskjemaet. 

Dersom Keyforce mottar informasjon om at en Tredjepartstjeneste kan være i strid med gjeldende rett eller tredjeparts rettigheter, vil Keyforce varsle Kunden som umiddelbart må deaktivere eller endre slik Tredjepartstjeneste for å løse den potensielle krenkelsen. Dersom Kunden ikke iverksetter nødvendige tiltak som nevnt over, kan Keyforce deaktivere det aktuelle Innhold, Tjeneste og/eller Tredjepartstjeneste inntil den potensielle krenkelsen er løst. 

Kundeopplysninger 

Dersom Kunden velger å benytte seg av en Tredjepartstjeneste med Tjenesten, må Kunden ha godkjennelse fra Keyforce for å tillate at Tredjepartstjenesten og dets leverandør får tilgang til Kundedata som kreves for interoperabilitet av Tredjepartstjenesten med Tjenesten. Keyforce er ikke ansvarlig for offentliggjøring, modifikasjon eller sletting av Kundedata som resultat av Tredjepartstjenestens eller leverandørens tilgang. Databehandleravtaler må inngås mellom Kunden og en slik Tredjepartstjenesteleverandør. Kunden er ansvarlig for å informere Brukere om all utlevering av personopplysninger til Tredjepartstjenesteleverandør. 

4. Brukerstøtte 

Kunden gis rett til tilgang til kundesenteret til Keyforce hvor utdanningsressurser, hjelp, ofte stilte spørsmål, opplæring og inspirasjon er tilgjengelig. Brukerstøtte inkluderer også e-post via support@keyforce.no 

Vårt brukerstøtteteam er tilgjengelig for Kunder mandag til fredag innenfor vanlig arbeidstid (8 timer per dag/5 dager i uken, CET +1) med unntak for offentlige høytidsdager. Brukerstøtte innebærer at Keyforce etter beste evne skal løse programvareproblemer basert på Kundens detaljerte beskrivelse av problemet. Det garanteres ikke at det finnes en løsning.  

Brukerstøtter skal gjøres tilgjengelig i henhold til følgende retningslinjer: 

Kunden vil bruke sin beste innsats og mest kvalifiserte medarbeidere til å lete etter årsaken til problemet og å dele detaljert informasjon med brukerstøttepersonellet. 

Innmeldte tilfeller som ikke samsvarer med vilkårene som er nevnt over vil bli fakturert etter Keyforce sine gjeldende timesatser for konsulenttjenester. Godkjennelse av slik fakturering bør gjøres på forhånd. 

Brukerstøtten dekker bare Tjenesten når den brukes i henhold til Keyforces anbefalinger. Tjenesten dekker derfor ikke andre programmer, konfigurasjoner, systemintegrasjon, operativsystemer og lignende. Det samme gjelder Kundens maskinvare, interne nettverk, internettilkobling eller perifert utstyr som er uavhengig av Tjenesten. 

Brukerstøtten dekker heller ikke reparasjon eller gjenoppretting av innhold i databaser eller problemer som er forårsaket av Kunden. 

Keyforce forbeholder seg retten til å anbefale opplæringskurs eller konsulenttjenester hvis Brukerstøtten gis i form av generell opplæring. Keyforce forbeholder seg også retten til å sende Kunden beskrivelser av mulige løsninger som Kunden selv må forsøke å følge for å løse det aktuelle problemet. 

Brukerstøtten inkluderer ingen form for konsulenttjenester. Kunden kan kjøpe konsulenttjenester i tillegg til Brukerstøtten som er gitt i henhold til Avtalen. Slike konsulenttjenester vil bli tilgjengelig på timepris basert på Keyforces fra tid til annen gjeldende priser. 

5. Avtalebrudd og ansvarsbegrensning 

Det foreligger et brudd på Avtalen dersom en av partene ikke oppfyller betingelsene som er angitt i Avtalen. 
Det skal ikke anses som et brudd på Avtalen av Keyforces side hvis Tjenesten er utilgjengelig på grunn av feil, hvis den har redusert funksjonalitet eller hvis Kunden får dårlig responstid på grunn av ett av de følgende forhold: i) på grunn av forhold som er utenfor Keyforces kontroll eller ii) på grunn av forhold som er knyttet til Tjenesten, hvis Keyforce forsøker å rette opp feilen innen rimelig tid. Keyforces plikt til å forsøke å rette opp feilen er begrenset til det som er rimelig ut fra forholdene. 

Keyforce gir ingen garantier eller løfter om at funksjonaliteten i Programvaren vil oppfylle Kundens individuelle krav, forventninger eller behov. Keyforce gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved drift av Tjenesten. 

Keyforce er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og/eller krav fra tredjeparter.  

Keyforce er bare ansvarlig for feil i Programvaren hvis Keyforce ikke forsøker å rette feil som Keyforce har bekreftet at de vil forsøke å rette. Det gis ingen garanti om at feilen kan rettes på en tilfredsstillende måte. Eventuelt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele Avtalens varighet begrenses til kompensasjon for den Avtaleperioden da feilen oppstod. Det kan ikke påberopes ansvar som følger av mangel eller feil i Programvaren eller Tjenesten, med mindre det er uttrykkelig angitt i denne Avtalen. 

6. Rettsmangler 

Hvis en tredjepart går til søksmål og hevder at Tjenesten krenker en annen parts opphavsrett, eiendomsrett eller immaterielle rettigheter, skal Keyforce for egen regning forsvare seg selv og Kundens interesser. Dette gjelder imidlertid bare i den grad at Kunden umiddelbart varsler Keyforce om søksmålet, og at Keyforce får full kontroll over saken, og at Kunden samarbeider med Keyforce under forhandlingene og under en eventuell rettssak. Keyforce skal i slike tilfeller dekke saksomkostninger og erstatning som idømmes Kunden. Ingen andre krav enn det som er angitt i dette punkt, kan fremsettes overfor Keyforce på grunn av rettsmangler. 

7. Behandling av personopplysninger

Keyforce vil behandle personopplysninger på vegne av Kunden for det formål å oppfylle Avtalen. Partene skal inngå en separat Databehandleravtale (DPA) hvor Kunden er Behandlingsansvarlig og Keyforce er Databehandler. 

For å få tilgang til Tjenesten må Kunden oppgi visse opplysninger til Keyforce, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til brukerne. Denne informasjonen brukes for sikker autentisering og for å få tilgang til Tjenesten i tillegg til å individuell brukerstøtte og service. I tillegg aksepterer Kunden at Keyforce får tilgang til brukerstatistikk med det formål å forbedre og optimalisere Tjenesten. Brukerstatistikk inneholder ikke Personopplysninger, all data er anonymisert. Keyforce Privacy Statement er tilgjengelig på Keyforce Trust Center. 

Videre skal Keyforce overholde de relevante bestemmelsene om personvern og informasjonssikkerhet i henhold til EU-forordning 2016/679 (the General Data Protection Regulation) om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri flyt av slike opplysninger, som implementert i det land og i den rett denne Avtalen reguleres av, jf. punkt 16 i denne Avtalen. 

8. Behandling av finansiell informasjon 

I tilfelle en Kunde er en finansiell institusjon som er underlagt særskilte regler og forskrifter, skal slike regler og forskrifter reguleres i et vedlegg til Databehandleravtalen mellom partene. 

9. Konfidensialitet 

Keyforce skal sikre at alle som på vegne av Keyforce mottar informasjon om Kunden og Kundens virksomhet, relasjoner samt andre opplysninger som er merket som konfidensiell informasjon, er forpliktet til å ikke gi disse opplysningene til en tredjepart uten Kundens samtykke. Dette gjelder tilsvarende for Kunden. Kunden må også sørge for at alle som handler på vegne av Kunden beskytter og oppbevarer konfidensiell og annen informasjon som Keyforce leverer til Kunden, eller informasjon som Kunden blir oppmerksom på; i den grad Kunden forstår eller burde ha forstått at den aktuelle informasjonen er konfidensiell informasjon for Keyforce. Denne plikten til hemmelighold av informasjon skal også gjelde etter Avtalens utløp. 

10. Priser og betaling 

10.1 Abonnementsavgift 

Den månedlige abonnementsavgiften som skal betales for tilgang til Tjenesten, er angitt på Innledende Ordreskjema. Prisen beregnes basert på det til enhver tid totale antallet Firmalisenser og Brukere tilgjengelig. Hvis Kunden bestiller tilgang for flere brukere, jf. punkt 10.3 under, skal prisen per bruker være Keyforces gjeldende standardpris på det tidspunktet, eller eventuelt den avtalte prisen. 

Kunden skal faktureres for ekstra brukere i henhold til Brukerplaner for perioden fra tidspunktet da bestillingen ble bekreftet av Keyforce, og frem til utgangen av inneværende Fakturaperiode. Ekstra brukere vil bli inkludert i det totale antall brukere per Brukerplan, og brukes til å beregne Abonnementsavgiften for påfølgende faktureringsperioder. 

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. Fakturaintervall. Fakturaen skal dekke en periode i henhold til det avtalte Fakturaintervallet. Det første Fakturaintervallet skal beregnes fra første månedsskifte etter Avtaledatoen. 

 

Kunden kan endre Fakturaintervallet. Endringen vil tre i kraft fra påfølgende Fakturaintervall. Priser og abonnementsgebyrer vil justeres i henhold til Keyforces offisielle prisliste. 

Denne Abonnementsavtalen er en løpende avtale som løper frem til oppsigelse fra en av partene i henhold til bestemmelsene i punkt 11. 

Kunden aksepterer at alle salgsdokumenter og påminnelser blir sent elektronisk. Når Keyforce ikke har fått et alternativ til å sende salgsdokumenter via e-post eller e faktura, kan Keyforce i henhold til kravene i lokal lovgivning sende dokumentene per post. I disse tilfellene vil Keyforce belaste for et fakturagebyr per salgsdokument. 

10.2 Ytterligere tjenester 

Vederlag for andre tjenester, for eksempel godkjente konsulenttimer, skal faktureres etter at den aktuelle tjenesten er utført og til avtalt pris. 

10.3 Endringer i antall Brukere 

Kunden kan når som helst utvide Avtalen til å dekke flere brukere. Bestillingen må foretas av den personen som har fullmakt til å forplikte Kunden. Bestillingen er bindende for Kunden når den utstedes og blir en del av Avtalen ved Keyforces bekreftelse på bestillingen. Bestillingen blir implementert etter at Keyforce har bekreftet bestillingen. Deretter er bestillingen en del av Avtalen. 

Kunden kan redusere antall brukere for Tjenesten. Reduksjon i antall brukere som dekkes av denne Avtalen må gjøres skriftlig. Reduksjoner vil tre i kraft fra utgangen av inneværende Fakturaintervall forutsatt at skriftlig varsel om slik reduksjon er sendt og mottatt minst 30 dager før utgangen av inneværende Fakturaintervall. Hvis varselet om reduksjon ikke sendes i henhold til denne bestemmelsen, vil ikke Abonnementsavgiften bli redusert før etterfølgende Fakturaintervall, når bestemmelsen om 30 dagers varsel er oppfylt.  

11. Oppsigelse av Avtalen 

Begge parter kan si opp Avtalen. Oppsigelsen av Avtalen må gjøres skriftlig, og har effekt fra slutten av inneværende Avtaleperiode. Hvis kunden sier opp før utløpet av den inneværende Avtaleperioden, må kunden fortsatt betale for hele Avtaleperioden. Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes til den andre parten minst 30 dager før utgangen av Avtaleperioden. Oppsigelsen omfatter ikke noen form for tilbakebetaling, og skal bare tilkjennegi at Avtalen ikke vil bli forlenget til påfølgende Avtaleperiode. 

Hvis oppsigelsen ikke gis i samsvar med bestemmelsene i første avsnitt, skal Avtalen automatisk fornyes for et nytt Fakturaintervall. 

Hvis Kunden ikke betaler ved forfall, havner på etterskudd eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til Avtalen, har Keyforce rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Keyforce skal ha rett til å suspendere brukerinnlogging hvis utestående betalinger uteblir etter varsel fra Keyforce. 

12. Overføring av rettigheter 

Keyforce kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne Avtalen, forutsatt at dette ikke er til hinder for oppfylling av Avtalen. Dette skal om mulig kunngjøres med 30 dagers varsel. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen, uten skriftlig godkjenning fra Keyforce. Slik godkjenning kan ikke nektes uten rimelig grunn. Keyforce kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og Keyforce kan bruke underleverandører. 

Ved bruk av slik underleverandør er fortsatt Keyforce fullt ansvarlig for Tjenesten levert til Kunden. 

13. Kunde og brukerkommunikasjon 

Kunden er forpliktet til å gi Keyforce kontaktinformasjon som fullt navn, e-post og mobilnummer, på primære kontakter som er ansvarlige for systemadministrasjon, sikkerhet og avtaler. Keyforce vil lagre kontaktinformasjonen for alle brukere av tjenesten. Se punkt 7 i denne avtalen, Keyforce Privacy Statement og Databehandleravtalen for ytterligere detaljer. 

Alle endringer i Kundens kontaktinformasjon, inkludert endringer i adresse og endringer i Kundens kontaktperson med fullmakt til å binde Kunden, skal gis skriftlig til Keyforce. Kunden forplikter seg til å gi korrekt informasjon om brukernes identitet og rettmessig e-postadresse til enhver tid. 

Kunden aksepterer at Keyforce fra tid til annen kan sende Kunden og Brukere relevant og/eller viktig informasjon om Tjenesten, med mindre Kunden spesifikt har bedt om å ikke motta slik informasjon. Merk at fordi denne Tjenesten er en sentralisert nettbasert programvaretjeneste, kan det være nødvendig fra tid til annen å sende alle Kunder og Brukere viktig informasjon eller varsler knyttet til driften av Tjenesten. Slike varsler kan bli sendt til alle brukere, uavhengig av deres abonnementspreferanser og samtykke. 

14. Endringer i Tjenestevilkårene 

Keyforce forbeholder seg retten til å foreta endringer til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen med 3 måneders forhåndsvarsel. Dersom endringene er regulert i et punkt i denne Avtalen, gjelder forutgående varsel. Alle Kunder vil bli informert om slike endringer per e-post eller gjennom informasjon som publiseres på Keyforces nettside eller Keyforce Kundesenter.

15. Immaterielle rettigheter og eierskap til data 

Keyforce garanterer at Keyforce er eneste eier og innehaver av alle immaterielle rettigheter som kreves for levering av Tjenesten til Kundene. Keyforce garanterer at Keyforces programvare til enhver tid vil overholde gjeldende lov og forskrifter slik som lover angående konkurranse, skatt, korrupsjon og regnskap og at Keyforce har alle pålagte lisenser, tillatelser og autorisasjoner til å levere Tjenesten. 

Kunden skal eie Kundens opplysninger. Keyforce skal ikke skaffe seg noen rett, eiendomsrett eller fordel til Kundens opplysninger og Keyforce skal ikke bruke Kundens opplysninger for noe annet formål enn det som er strengt nødvendig for å tilby Tjenester i henhold til denne Avtalen. 

16. Tvister 

Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen skal i sin helhet styres av norsk lov. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne Avtalen skal Partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses på denne måten skal den sendes til den ordinære domstolen i Oslo, Norge, som et eksklusivt Verneting. 

17. Hvem Kunden har inngått avtale med

Under finnes en tabell med detaljer over hvilken enhet i Keyforce Kunden inngår avtale med, og lovvalg og verneting for Avtalen.

bottom of page